RYCHLÉ HLEDÁNÍ:

Inovace cizích jazyků – vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace (anglický jazyk)
Inovace cizích jazyků – vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace (německý jazyk)


Inovace cizích jazyků – vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace (anglický jazyk)
 
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
Vy_22_Inovace_Adjectives.01 7. Žák se naučí používat přídavná jména ve větách, bude umět stupňování přídavných jmen. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu adjectives.
Vy_22_Inovace_Adverbs.02 7.-8. Žák se naučí vytvořit a používat příslovce, rozlišit přídavné jméno a příslovce. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu adverbs.
Vy_22_Inovace_Countable and uncountable noun.03  7. Žák se naučí rozlišit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a bude umět používat výrazy s nimi související. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu countable and uncountable nouns.
Vy_22_Inovace_Future with will.04  8.-9. Žák se naučí používat budoucí čas pomocí slovesa will, bude umět vytvořit otázku a odpověď. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu Future with will.
Vy_22_Inovace_Modal verbs.05  8.-9. Žák se naučí používat modální slovesa při vyjádření zákazu, příkazu, nutnosti nebo udělení rady. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu modal verbs.
Vy_22_Inovace_Ordinal numbers, dates.06  7. Žák se naučí přečíst a napsat řadové číslovky, měsíce v roce a jednotlivá data. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu ordinal numbers, dates.
Vy_22_Inovace_Past Continuous.07  8.-9. Žák se naučí používat správné tvary Past Continuous, stejně jako předložky spojené s tímto časem. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu Past Continuous.
Vy_22_Inovace_Prepositions of place.08  6.-7. Žák se naučí používat předložky místa při popisu i ve frázích. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu prepositions of place.
Vy_22_Inovace_Prepositions of time.09  7.-8. Žák se naučí používat předložky času v textu i ve frázích. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu prepositions of time.
Vy_22_Inovace_Present Perfect.10  8.-9. Žák se naučí používat předpřítomný čas ve větách a otázkách, správné tvary nepravidelných sloves. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu Present Perfect.
Vy_22_Inovace_Pronouns.11  6.-7. Žák se naučí používat všechny druhy zájmen a používat je v textu. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu pronouns.
Vy_22_Inovace_ have - has.12  4.-6. Žák se naučí tvary slovesa "to have" v přítomném čase. Pracovní list k procvičování tvarů slovesa "to have". Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_present simple.13  6.-7. Žák se naučí tvary přítomného prostého času (kladné věty, zápor, otázku). Pracovní list k procvičování tvarů present simple (přítomný prostý čas). Žák doplňuje uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_can - can´t.14  4.-6. Žák se naučí tvary slovesa "can" v přítomném čase. Pracovní list k procvičování tvarů slovesa "can". Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_ there is - there are.15  5.-6. Žák se naučí způsob užití vazby "there is, there are" a předložek při popisu objektů. Pracovní list k procvičování tvarů vazby "there is, there are" a předložek. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_countable - uncountable.16  6.-7. Žák se naučí rozlišovat počitatelná a nepočitatelná jména, užití členů a určování množství. Pracovní list k procvičování počitatelných a nepočitatelných jmen. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_to be.17  4.-6. Žák se naučí tvary slovesa "to be" v přítomném čase. Pracovní list k procvičování tvarů slovesa "to be". Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_was - were - past simple.18  6.-8. Žák se naučí tvary minulého prostého času slovesa být, pravidelných sloves a některých nepravidelných. Pracovní list k procvičování tvarů minulého prostého času. Žák řeší
uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_ irregular verbs.19  6.-7. Žák bude umět rozlišovat pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase. Pracovní list k procvičování tvarů nepravidelných sloves. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_present simple - present continuous.20  6.-7. Žák se naučí rozlišovat způsob použití přítomného času prostého a průběhového. Pracovní list k procvičování tvarů přítomného času prostého a průběhového. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_plural.21  4.-6. Žák se naučí pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla podstatných jmen. Pracovní list k procvičování tvarů množného čísla podstatných jmen. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_present continuous.22  4.-6. Žák se naučí tvary přítomného průběhového času. Pracovní list k procvičování tvarů přítomného průběhového času. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_these this.23  4.-6. Žák se naučí tvary ukazovacích zájmen v jednotném i množném čísle. Pracovní list k procvičování ukazovacích zájmen. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_modal verbs.24  8.-9. Žák se naučí tvary užívat tvary modálních sloves ve větách. Pracovní list k procvičování modálních sloves. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_pres simple - pres continuous.25  6.-7. Žák se naučí užívat tvary přítomného času prostého a průběhového v souvislých textech. Pracovní list k procvičování tvarů přítomného času prostého a průběhového. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_was were had.26  4.-6. Žák se naučí tvary minulého času prostého sloves "to be¨, to have". Pracovní list k procvičování tvarů minulého času prostého sloves "to be, to have". Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_prepositions.27  4.-6. Žák se naučí užití předložek k určení pozice a směru. Pracovní list k procvičování předložek. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_be - have.28  4.-6. Žák se naučí tvary sloves "to be, to have" v přítomném čase prostém. Pracovní list k procvičování tvarů přítomného času prostého sloves "to be, to have". Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_present continuous.29  4.-6. Žák se naučí užívat tvary přítomného času průběhového ve všech osobách. Pracovní list k procvičování tvarů přítomného času průběhového. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_present perfect.30      
Vy_22_Inovace_comparatives - superlatives.31  6.-8. Žák se naučí tvary druhého a třetího stupně krátkých i dlouhých přídavných jmen. Pracovní list k procvičování stupňování přídavných jmen. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_questions.32  7.-9. Žák se naučí tvořit otázky v různých časech, zvláště se zaměří na rozdíl v otázce na podmět a na předmět. Pracovní list k procvičování otázek. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_tenses.33  8.-9. Žák se naučí užívat různé slovesné časy v souvislém textu. Pracovní list k procvičování slovesných časů. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_going to.34  6.-8. Žák se naučí užívat vazbu "going to" pro vyjádření budoucnosti. Pracovní list k procvičování vazby "going to". Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_past continuous.35  8.-9. Žák se naučí tvary minulého průběhového času a způsob použití, včetně rozdílu s časem minulým prostým. Pracovní list k procvičování tvarů minulého času průběhového. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky.
Vy_22_Inovace_Verb to be.36  5.-6. Žák se naučí používat sloveso být ve správných tvarech, bude umět vytvořit otázku a odpovědět na ni. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu verb to be.Inovace cizích jazyků – vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace (německý jazyk)
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník   Výstup

Anotace

Náhled
Vy_22_Inovace_Wir leben in Europa.37  8.-9. Žák si procvičí názvy států, v kontextu mezipředmětových vztahů spojí němčinu a zeměpis (3. pád po předložce aus se členem nebo bez členu u názvů států) Pracovní listy k procvičování názvů států. (3. pád po předložce aus se členem nebo bez členu u názvů států)
Vy_22_Inovace_Ich spreche Deutsch.38  8.-9. Žák si procvičí názvy jazyků, němčina zprostředkuje i některé nové informace a vědomosti, které přispějí k rozvoji klíčových kompetencí. K jazykové komunikaci používá sloveso sprechen. Pracovní listy k procvičování názvů jazyků. Práce s překladových slovníkem (knižním či elektronickým).
Vy_22_Inovace_Österreich.39  8.-9. Žák pracuje s informacemi na více úrovních, pomocí němčiny se se dozví nové informace o Rakousku. Žák si osvojí práci s elektronickým slovníkem Pracovní listy k reáliím o Rakousku.
Vy_22_Inovace_Wien.40  8.-9. Žák se seznámí s informacemi o hlavním městě Rakouska v kontextu multikulturních aspektů. Pracovní listy k reáliím o hlavním městě Rakouska Vídni. Mezipředmětové vztahy - zeměpis a dějepis. Žák pracuje s mapou, slovníkem, lexikonem, popř. internetem.
Vy_22_Inovace_Berlin 1.41  8.-9. Žák se seznámí s informacemi o hlavním městě Německa v kontextu multikulturních aspektů. Pracovní listy k reáliím o hlavním městě Německa Berlíně . Mezipředmětové vztahy - zeměpis a dějepis. Žák pracuje s mapou, slovníkem, lexikonem, popř. internetem.
Vy_22_Inovace_Berlin 2.42  8.-9. Žák se seznámí s informacemi o hlavním městě Německa v kontextu multikulturních aspektů. Zároveň si procvičí časování slovesa können a užívání neosobního zájmen man ve větě Pracovní listy k reáliím o hlavním městě Německa Berlíně. Mezipředmětové vztahy - zeměpis a dějepis. Žák pracuje s mapou, slovníkem, lexikonem, popř. internetem. Doplní mluvnická cvičení, která souvisí s textem.
Vy_22_Inovace_Wir lesen den Text.43  8.-9. Žák čte s porozuměním jednoduchý a rázoveň známý literární text o Krysařovi z Hamelnu. Žák si osvojí práci s překladovým slovníkem. Pracovní listy k pověsti o Krysařovi z Hamelnu.
Vy_22_Inovace_Rattenfängern von Hameln II.44  8.-9. Žák pracuje s jednoduchým a zároveň známým literárním textem o Krysařovi z Hamelnu. Žák si procvičí slovesné časy ve vyprávění. Žák si osvojí práci s elektronickým slovníkem. Pracovní listy k pověsti o Krysařovi z Hamelnu. Žák pracuje se slovesným časy - préteritum ve vyprávění převadí do přítomného času.
Vy_22_Inovace_München.45  8.-9. Žák se seznámí s informacemi na více úrovních, pomocí němčiny se se dozví nové informace o Mnichově. Žák si osvojí práci s elektronickým slovníkem. Pracovní listy k reáliím o Mnichově.
Vy_22_Inovace_Hamburg.46  8.-9. Žák pracuje s informacemi na více úrovních, pomocí němčiny se se dozví nové informace o Hamburgu. Žák si osvojí práci s elektronickým slovníkem.  Pracovní listy k reáliím o Hamburgu. Žák pracuje s mapou, slovníkem, internetem.
Vy_22_Inovace_Der Trabant.47  8.-9. Žák pracuje s informacemi na více úrovních, pomocí němčiny se se dozví nové informace o trabantu a NDR. Žák si osvojí práci s elektronickým slovníkem.  Pracovní listy k reáliím o fenoménu auta trabant.
Vy_22_Inovace_Ein Märchen der Bruder Grimm.48  8.-9. Žák se seznámí s jednoduchým a rázoveň známým literárním textem – s pohádkou bratří Grimmů O Brémských muzikantech. Žák využije dovednosti získané uvědomělým čtením s porozuměním k rozvoji klíčových kompetencí. Žák si osvojí práci s elektronickým slovníkem. Pracovní listy k pohádce bratří Grimmů Brémští muzikanti
Vy_22_Inovace_Nicolaus.49  8.-9. Žák si procvičí slovní zásobu týkající se zvyků na Mikuláše. Pracovní listy k reáliím o svátku svatého Mikuláše v německy mluvících zemích.
Vy_22_Inovace_Umweltschutz.50  8.-9. Žák si procvičí vědomosti získané v němčině a pomocí němčiny získá nové informace a vědomosti v oblasti environmentální výchovy v německy mluvících zemích. Pracovní listy k reáliím o ochraně životního prostředí nejen v německy mluvících zemích. Žák propojuje informace získané v environmentální výchově s němčinou. Srovnává informace o třídění odpadu u nás a v Rakousku.
Vy_22_Inovace_Die Schweiz.51  8.-9. Žák pracuje s informacemi na více úrovních, pomocí němčiny se se dozví nové informace o Švýcarsku. Upevní si znalosti ze zeměpisu. Porovná zeměpisné názvosloví v češtině a němčině. Žák si osvojí práci se slovníkem Pracovní listy k reáliím o Švýcarsku.
Vy_22_Inovace_Geografie-Quiz Schweiz.52  8.-9. Žák pracuje s informacemi na více úrovních, pomocí němčiny se se dozví nové informace o Švýcarsku. Upevní si znalosti ze zeměpisu, literatury, dějepisu. Žák si osvojí práci s elektronickým slovníkem. Pracovní listy k reáliím o Švýcarsku. Zábavnou formou kvízu si žák zopakuje známé reálie a zároveň se seznámí s novými informacemi o Švýcarsku. Žák pracuje se slovníkem, mapou popř. může informace vyhledávat na internetu.
Vy_22_Inovace_Bundesrepublik Deutschland.53  8.-9. Žák si procvičí reálie spolkových zemí Německa, němčina zprostředkuje i některé nové informace a vědomosti, které přispějí k rozvoji klíčových kompetencí. Pracovní listy k procvičování reálií o spolkových zemích Německa. Práce s překladových slovníkem (knižním či elektronickým) a mapou Německa.
Vy_22_Inovace_Bundesrepublik Deutschland II.54  8.-9. Žák si procvičí reálie spolkových zemí Německa, němčina zprostředkuje i některé nové informace a vědomosti, které přispějí k rozvoji klíčových kompetencí. Pracovní listy k procvičování reálií o spolkových zemích Německa. Práce s překladových slovníkem (knižním či elektronickým) a mapou Německa.
Vy_22_Inovace_Weihnachten.55  8.-9. Žák si procvičí slovní zásobu týkající se zvyků o Vánocích. Pracovní listy k reáliím o Vánocích v německy mluvících zemích.
Vy_22_Inovace_Geografie-Quiz Österreich.56  8.-9. Žák si procvičí vědomosti získané v němčině, dějepisu a zeměpisu.  Pracovní listy k reáliím o Rakousku. Zábavnou formou kvízu si žák zopakuje a seznámí s novými informacemi o Rakousku. Pracuje s mapou, lexikonem, slovníkem.
Vy_22_Inovace_Salzburg.57  8.-9. Žák si procvičí vědomosti získané v němčině, dějepisu a zeměpisu. Žák využije dovednosti získané uvědomělým čtením s porozuměním k řešení dalších úkolů. Pracovní listy k reáliím o městě Salzburg. Žák pracuje s překladovým, popř. elektronickým slovníkem, mapou.
Vy_22_Inovace_Geografie der Welt.58  8.-9. Žák si procvičí vědomosti získané v němčině, dějepisu a zeměpisu. Pracovní listy k zeměpisnému kvízu o světě. Zábavnou formou kvízu si žák zopakuje a seznámí s novými informacemi o světě.
Vy_22_Inovace_Welttest II.59  8.-9. Žák si procvičí vědomosti získané v němčině, dějepisu a zeměpisu. Pracovní listy k zeměpisnému kvízu o světě. Zábavnou formou kvízu si žák zopakuje a seznámí s novými informacemi o světě.
Vy_22_Inovace_Liechtenstein.60  8.-9. Žák si procvičí vědomosti získané v němčině, dějepisu a zeměpisu Pracovní listy k reáliím o Lichtenštejnsku. Žák pracuje s mapou, slovníkem, popř. lexikonem.
Vy_22_Inovace_Adjektive.61  7. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti přídavných jmen, barev a protikladů. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu Adjektive.
Vy_22_Inovace_Bekleidung.62  8. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti oblečení a nakupování. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu Bekleidung.
Vy_22_Inovace_Der Kalender.63  7.-8. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti měsíce v roce, dny v týdnu, roční období, hodiny. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu der Kalender.
Vy_22_Inovace_Deutsche Begrüßungen.64  7. Žák se naučí základní německé pozdravy a vést dialog při setkání. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu Deutsche Begrüßungen.
Vy_22_Inovace_Die Tiere.65  8.-9. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti zvířat, bude umět určit množné číslo základních slov. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu die Tiere.
Vy_22_Inovace_Essen und Trinken.66  8.-9. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti jídlo a pití, ovoce a zelenina. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu Essen und Trinken.
Vy_22_Inovace_In der Schule.67  7.-8. Žák se naučí slovní zásobu z tématu školní potřeby a předměty ve škole. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu in der Schule.
Vy_22_Inovace_In der Stadt.68  8.-9. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti budovy ve městě a dopravní prostředky. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu in der Stadt.
Vy_22_Inovace_Körperteile.69  8. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti části těla, zdraví a nemoci. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu Körperteile.
Vy_22_Inovace_Meine Familie.70  7. Žák se naučí slovní zásobu z tématu moje rodina a bude umět zapsat svoje osobní údaje. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu meine Familie.
Vy_22_Inovace_Meine Freizeit.71  7. Žák se naučí slovní zásobu z tématu volný čas a moje záliby. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu meine Freizeit.
Vy_22_Inovace_Zu Hause.72  8.-9. Žák se naučí slovní zásobu z oblasti pokoje v domě, nábytek, předložky místa a směru. Pracovní listy k procvičování slovíček z tématu zu Hause.