RYCHLÉ HLEDÁNÍ:

Čtenářská a informační gramotnost 1., 2. stupeň – vzdělávací oblast český jazyk
Čtenářská a informační gramotnost 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a společnost


Čtenářská a informační gramotnost 1., 2. stupeň – vzdělávací oblast český jazyk
 
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
VY_12_Inovace_Abeceda-žádná věda.01  3. - 5. Žák si procvičí abecedu, slova nadřazená a podřazená. Pracovní listy k procvičování abecedy.
VY_12_Inovace_Básníci a přívlastky.02  8. - 9. Žák se naučí rozpoznat větný člen přívlastek, doplňuje přívlastek shodný a neshodný a přiřazuje ilustraci k výtvarníkovi. Pracovní listy k procvičování přívlastku shodného a neshodného,seznámení s ilustrátory a jejich kresbami.
VY_12_Inovace_Číslovky.03  5. - 6. Žáci si vyzkouší psaní číslovek, určování druhů a skloňování číslovek. Pracovní listy k procvičování číslovek.
VY_12_Inovace_Druhy vedlejších vět, rétorika.04  7. - 9. Žák si procvičí druhy vedlejších vět a vyzkouší si roli řečníka. Pracovní listy k procvičování vedlejších vět. Současně jsou žáci seznámeni s pojmy citát a rétorika. Žák vpisuje do listu řešení a následně odpovídá ústně na zadané otázky.
VY_12_Inovace_Jazykový rozbor.05  8. - 9. Žák si procvičí jazykový rozbor souvětí a další oblasti českého jazyka. Pracovní listy k vypracování jazykového rozboru. Graf
souvětí, jednoduché věty, doplněk, zájmena, synonyma,
časování sloves, význam rčení.
VY_12_Inovace_Jazykový rozbor II..06  7. - 8. Žák si procvičí celkový jazykový rozbor. Pracovní listy k procvičování učiva o větné skladbě, vyjmenovaných slovech, synonymech, slovních druzích a jejich mluvnických kategoriích.
VY_12_Inovace_Letem světem českým jazykem.07  7. - 9. Žák si procvičí získané vědomosti z českého jazyka. Pracovní listy k souhrnnému procvičování pravopisu, tvarosloví a větné skladby.
VY_12_Inovace_Opakování pravopisných jevů, tvarosloví a větné skladby.08 6. - 7. Žák si procvičí pravopis i/y, větné členy a problematická slova (oči, oka, uši, ucha,...). Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov, větných členů, tvarosloví, shody podmětu s přísudkem a předpon s, z, vz.
VY_12_Inovace_Podstatná jména.09  6. - 8. Žák procvičují mluvnické kategorie substantiv, rozvíjejí slovní zásobu. Pracovní listy zaměřené na práci s podstatnými jmény, určeno k opakování a procvičování učiva.
VY_12_Inovace_Podstatná jména - Strakonický dudák.10  6. - 7. Žák si procvičí učivo o podstatných jménech. Pracovní listy k procvičování podstatných jmen - mluvnické kategorie, synonyma, věcný význam, vlastní jména.
VY_12_Inovace_Popis osoby.11  6. Žák se naučí popisovat osobu, pracovat s osnovou a používat vhodné slovní druhy. Pracovní listy k procvičování slohového útvaru popis.
VY_12_Inovace_Práce s textem, popis zvířete.12  6. - 7. Žák rozvíjí vyjadřovací schopnosti, procvičuje porozumění textu, procvičuje slohový útvar popis. Pracovní listy s motivačními úkoly, popis – procvičování slohového útvaru.
VY_12_Inovace_Prověrka - VS po B,L.13  5. - 6. Prověření znalostí vyjmenovaných slov po b,l . Prověrka určená k hodnocení vědomostí o vyjmenovaných slovech po b,l a jejich použití v textu.
VY_12_Inovace_Prověrka - VS po M,P.14  5. - 6. Prověření znalostí vyjmenovaných slov po m, p. Prověrka určená k hodnocení vědomostí o vyjmenovaných slovech po m,p a jejich použití v textu.
VY_12_Inovace_Prověrka - VS po S,V.15  5. - 6. Prověření znalostí vyjmenovaných slov po s, v. Prověrka určená k hodnocení vědomostí o vyjmenovaných slovech po s,v a jejich použití v textu.
VY_12_Inovace_Předpona nebo předložka.16  5. - 7. Žák se naučí rozlišit předložku a předponu. Procvičí si popis obrázku. Pracovní listy k procvičování psaní předpon a předložek. Popis obrázku pomocí předložek.
VY_12_Inovace_Přídavná jména.17  6. - 9. Žák procvičuje tvary přídavných jmen, pracuje s tematikou literatury pro mládež. Pracovní listy k procvičování přídavných jmen a využitím příběhu o Harry Potterovi (určeno ke kopírování)
VY_12_Inovace_Příjmení.18  7. - 9. Žák se seznámí s důvody a principy vzniku příjmení, zamyslí se nad původem svého příjmení. Učební materiál obsahuje výklad o vzniku českých příjmení a pracovní list pro žáky.
VY_12_Inovace_Přímá řeč.19  5. - 6. Žák se naučí psaní přímé řeči, převedení nepřímé řeči na řeč přímou, procvičí si na jazykolamech paměť a reprodukci textu. Zároveň se seznámí se spisovatelem Jiřím Žáčkem.
Pracovní listy k procvičování psaní přímé řeči, spisovatel J. Žáček, kultura mluveného projevu - jazykolamy.
VY_12_Inovace_Příslovečné spřežky.20  5. - 7. Žák se naučí psaní příslovečných spřežek. Pracovní listy k procvičování psaní příslovečných spřežek a předložkového pádu.
VY_12_Inovace_Příslovečné určení.21  6. - 9. Žák se naučí vyhledávat a určovat příslovečná určení. Pracovní listy k procvičování příslovečného určení
VY_12_Inovace_Psaní velkých písmen.22  6. - 7. Žák se naučí pravidla pro psaní velkých písmen. Pracovní listy k procvičování psaní velkých písmen.
VY_12_Inovace_Slovesa všude, kam se podíváš.23 5. - 6. Žák si vyzkouší orientaci v textu, procvičí si mluvnické kategorie sloves, shodu podmětu s přísudkem  a další pravopisné jevy. Pracovní listy k procvičování sloves, shody podmětu s přísudkem, orientace v textu, pravopis i/y
VY_12_Inovace_Slovní druhy, slovnědruhová homonyma.24  5. - 7. Žák si procvičí učivo o slovních druzích. Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé listy můžeme žákům vytisknout a předložit k doplnění.
VY_12_Inovace_Slovní zásoba, význam slova.25  6. - 9. Žák si zábavnou formou procvičuje slovní zásobu. Pracovní listy k procvičování učiva
VY_12_Inovace_Stavba slova.26  6. - 7. Žák rozšiřuje slovní zásobu a uvědomuje si stavbu slov.  Pracovní listy se zábavnými úkoly k procvičování stavby slova a slovní zásoby.
VY_12_Inovace_Stylizační cvičení - význam a užití slov.27  7. - 9. Žák rozšiřuje slovní zásobu a pracuje s významy slov.  Pracovní listy k procvičování slovní zásoby a správného užití slov dle významu.
VY_12_Inovace_Světová literatura pro děti a mládež.28  5. - 7. Žák se naučí přiřadit správné jméno autora k jeho dílu, seznámí se s pojmem filmová adaptace. Pracovní listy k procvičení jmen autorů a názvů děl světové dětské literatury. Pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_Inovace_Šálek plný poezie.29  8. - 9. Žák se naučí rozeznat základní pojmy v poezii, procvičí si určování druhů rýmů. Pracovní listy k procvičování základních pojmů v poezii (verš, sloka, strofa, refrén, rým), druhy poezie, druhy rýmů.
VY_12_Inovace_Tak trochu neúplná česká literatura.30  7. - 9. Žák se naučí přiřadit správné jméno autora k jeho dílu, nespisovné výrazy nahrazuje spisovnými.  Pracovní listy k procvičení jmen autorů a názvů děl české literatury, spisovná a nespisovná čeština. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_Inovace_Velká písmena.31  3. - 5. Žák se naučí pravopis velkých písmen. Pracovní listy k procvičování pravopisu velkých písmen a zrakové percepce.
VY_12_Inovace_Větná skladba - práce s textem.32  8. - 9. Žák se naučí určit druh souvětí, grafický zápis souvětí, určuje větné členy, větu jednoduchou a vyhledává slova cizího původu. Pracovní listy k procvičování větné skladby a původu
slov.
VY_12_Inovace_Vyjmenovaná slova a homonyma.33  5. Žák si procvičí vyjmenovaná slova, zrakovou percepci a homonyma. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov a homonym.
VY_12_Inovace_Zájmena.34  5. - 7. Žák se naučí tvary zájmen a procvičí si zrakovou percepci osmisměrkou.  Pracovní listy k procvičování zrakové percepce, zájmen a jejich tvarů.
VY_12_Inovace_Ztracení spisovatelé.35  6. - 9. Žák si procvičí zrakovou percepci, naučí se jména českých spisovatelů, přiřadí k nim dílo a následně přiřadí ukázku k dílu. Pracovní listy k procvičení zrakové percepce, k zapamatování si jmen autorů a názvů děl české literatury, přiřazení úryvku k literárnímu dílu .
Vy_12_Inovace_Přídavná jména 2.36  5. - 7. Žák se naučí vzory přídavných jmen, jejich druhy a koncovky.
Dále si rozšíří slovní zásobu o přídavná jména vhodná pro
charakteristiku.
Pracovní listy k procvičování přídavných jmen, jejich
vzorů, druhů a koncovek. Důraz na rozšiřování slovní
zásoby a zrakové percepce žáků.Čtenářská a informační gramotnost 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a společnost
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník   Výstup

Anotace

Náhled
VY_12_Inovace_Benešův dekret.37  9. Žák se seznámí s tématikou Benešových dekretů. Pracovní list k procvičení práce s historickým textem, k seznámení s Benešovými dekrety a rozšíření znalostí z období ČSR po 2. světové válce.
VY_12_Inovace_Božena Němcová.38  7. - 9. Žák se naučí rozlišovat informace v textu. Pracovní list k porozumění textu za pomoci alternativní metody I.N.S.E.R.T., která napomáhá v orientaci a ve výběru důležitých informací z textu.
VY_12_Inovace_číslovky.39  7. - 9. Žák si procvičuje druhy, pravopis číslovek a římská čísla. Pracovní listy k procvičování určování druhů, pravopisu číslovek a římských čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_Inovace_Čtrnáct bodů prezidenta W. Wilsona.40  8. - 9. Žák si procvičí práci s textem a porozumí podmínkám ukončení první světové války. Pracovní listy k procvičení práce s textem. Seznámení s dějinami konce první světové války.
VY_12_Inovace_Čtyři artikuly pražské.41  7. Žák si procvičí práci s textem, dozví se o počátcích husitství. Pracovní listy k procvičení porozumění historickému textu, doby Karla IV. a navázání na počátky husitství.
VY_12_Inovace_Dětská práce v továrnách.42  8. Žák si procvičí práci s textem. Dozví se o podmínkách práce dětí v 19.st. Pracovní list k procvičení práce s textem. Tématem je dětská práce v továrnách.
VY_12_Inovace_Dopis F. Palackého do Frankfurtu.43  8. Žák si zopakuje České národní obrození a seznámí se s tématikou roku 1848 v českých zemích. Pracovní listy slouží k zopakování základních údajů o českém národním obrození. Po té Dopisem Františka Palackého do Frankfurtu navazuje tématem revolučního roku 1848.
VY_12_Inovace_Dva tisíce slov.44  9. Žák se seznámí se znaky uvolňování komunismu v ČSR v době 60. let 20. st. Pracovní list k procvičení práce s historickým textem, k seznámení s dokumentem Dva tisíce slov a rozšíření znalostí z období ČSR v době Pražského jara.
VY_12_Inovace_Historie čokolády.45  8.- 9. Žák se naučí hledat odpovědi na zadané otázky a tím získávat požadované informace. Pracovní list slouží k prohloubení znalostí a k procvičení porozumění textu. Tématem je historie a rozvoj čokolády.
VY_12_Inovace_Chammurapiho zákoník.46  6. Žák se seznámí s historickým textem. Pracovní listy k procvičení porozumění historickému textu, seznámení s jednou z nejstarších písemných památek, prohloubení znalostí o Mezopotámii.
VY_12_Inovace_Charta 77.47  9. Žák se seznámí s tématikou Charty 77. Zopakuje si rozdíly mezi demokratickou a totalitní společností. Pracovní list k procvičení práce s historickým textem, k seznámení s Chartou 77 a hlavními signatáři.
VY_12_Inovace_Josef Kajetán Tyl.48  8.- 9. Žák si prohloubí znalosti o době českého národního obrození. Pracovní list k práci s textem, jejichž autorem je J. K. Tyl. Jedná se o časopis Květy a slova české hymny.
VY_12_Inovace_Mnichovská dohoda.49 9. Žák porozumí dokumentu Mnichovská dohoda. Pracovní list slouží žákům k seznámení s důležitým historickým dokumentem českých dějin, Mnichovská dohoda.
VY_12_Inovace_Moc soudní.50  8. Žák se seznámí s částí Ústavy ČR, zabývající se soudní mocí v ČR. Pracovní list pro práci s textem Ústavy ČR, může sloužit jako zápis k probíranému učivu. Pomůcky - k plnění úkolů je nutný text Ústavy ČR.
VY_12_Inovace_Moc výkonná.51  8. Žák se seznámí s institucemi, vykonávajícími ve státě výkonnou moc. Pracovní listy k procvičování učiva, práce s textem Ústavy ČR. Pomůcky - k plnění úkolů je nutný text Ústavy ČR.
VY_12_Inovace_Moc zákonodárná.52  8. Žák se seznámí s institucemi, vykonávajícími ve státě zákonodárnou moc. Pracovní listy určené k práci s Ústavou ČR, zaměřené na zákonodárnou moc. Pomůcky - k plnění úkolů je nutný text Ústavy ČR.
VY_12_Inovace_Multikulturní výchova.53  8.- 9. Žák se zamýšlí nad jinými kulturami, diskutuje o nich a zaujímá postoje k odlišnostem mezi lidmi.  Tři texty, hra Na pozdravy a dotazník Co víme o jiných kulturách
VY_12_Inovace_Několik vět.54  9. Žák se seznámí s peticí Několik vět. Zopakuje si rozdíly mezi demokratickou a totalitní společností. Pracovní list k procvičení práce s historickým textem, k seznámení s peticí Několik vět a zopakování lidských práv a svobod.
VY_12_Inovace_Neverbální komunikace.55  8. Žák se seznámí s projevy neverbální komunikace. Texty a pracovní list pro žáky k tématu Neverbální komunikace
VY_12_Inovace_Osobnost, temperament.56  8.- 9. Žák se seznámí s temperamentovými typy, sám si určí, k jakému typu náleží, součástí je test k prověření znalostí. Pracovní listy a test k procvičování učiva
VY_12_Inovace_pravopis, jazykový rozbor.57  6.- 9. Zopakování pravopisu, tvarosloví a skladby. Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby. U jazykového rozboru nutno vybrat úkoly podle dosažené úrovně žáků.
VY_12_Inovace_Prezidenti.58  8. Žák opakuje znalosti o úřadu prezidenta republiky, získá přehled o osobách, které tento úřad u nás vykonávaly. Pracovní listy k tématu „Výkonná moc“ - prezident
VY_12_Inovace_Průmyslová revoluce - ruchadlo.59  8. Žák si zopakuje průmyslovou revoluci, procvičí si porozumění textu. Pracovní list slouží k opakování tématu Průmyslová revoluce a k seznámení se s novým zemědělským strojem, a to ruchadlem.
VY_12_Inovace_Reformy Marie Terezie.60  8. Žák se naučí důležité změny zavedené za vlády Marie Terezie. Pracovní list slouží k získání informací z tématu osvícenské reformy Marie Terezie.
VY_12_Inovace_Sebepoznání.61  8.- 9. Žáci se zamýšlejí sami nad sebou, nad svými životními cíli.  Otázky k tématu sebepoznání, tajenka, téma diskuze.
VY_12_Inovace_Středověké písmo kurent.62  7. Žák si zopakuje pojmy středověké vzdělanosti, zkusí svoji praktickou zručnost. Pracovní listy k opakování rozvoje vzdělanosti ve vrcholném středověku a k seznámení se středověkým písmem kurent.
VY_12_Inovace_Tutanchamon.63  6. Žák se naučí o egyptském faraónovi Tutanchamonovi. Pracovní list slouží k procvičení porozumění textu a prohloubení znalostí o starověkém Egyptě.
VY_12_Inovace_Ústava ČR.64  8. Žák se seznámí s jednotlivými hlavami Ústavy ČR. Pracovní listy určené k seznámení s textem Ústavy ČR. Pomůcky - k plnění úkolů je nutný text Ústavy ČR.
VY_12_Inovace_Venuše.65  6. Žák si zopakuje osoby a pojmy spojené s pravěkem v ČR. Pracovní list k procvičení práce s textem, zopakování důležitých pojmů z období pravěku.
VY_12_Inovace_Verbální komunikace.66  8. Žák na praktických příkladech pochopí některé principy verbální komunikace. Úkoly k praktickému procvičování tématu verbální komunikace.
VY_12_Inovace_Volby.67  8. Žák se naučí vyjmenovaná slova po b včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování tématu.
VY_12_Inovace_Všemu lidu Čs. soc. republiky.68  9. Žák si zopakuje dějiny ČSSR v 60.letech a začíná se seznamovat s tématem 21.8.1968. Pracovní list slouží k opakování dějin ČSSR v 60. letech 20. století. Následuje text Všemu lidu Československé socialistické republiky, který má žáky uvést do problematiky obsazení ČSSR 21.8.1968.
VY_12_Inovace_Výběr povolání.69  8.- 9. Žák se zamýšlí nad povoláními, se kterými se setkává ve svém okolí a zvažuje svoji profesní volbu. Pracovní listy - žák mapuje povolání v rodině, zamýšlí se nad jednotlivými profesemi, hodnotí svoje schopnosti a prezentuje zájmy, seznamuje se se znaky povolání.
VY_12_Inovace_Vysídlení Němců.70  9. Žák porozumí, jak probíhalo vysídlení Němců z ČSR. Pracovní list slouží k opakování 2. sv. v. a k procvičení práce s textem. Jedná se o reportáž připomínající vysídlení Němců z území obnoveného ČSR po 2. světové válce.
VY_12_Inovace_Zlatá bula sicilská.71  7. Žák si procvičí práci s textem a získá znalosti o dokumentu Zlatá bula sicilská. Pracovní list k opakování raných českých dějin, k procvičení porozumění textu a navázání nové látky (poslední Přemyslovci).
VY_12_Inovace_Životopis.72  7. Žák se naučí vybírat a třídit důležité informace. Pracovní list slouží k procvičení slohového útvaru životopis. Tématem je známý český sportovec Roman Šebrle.