ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

NÁPLŇ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- pomáhat žákům s poruchami učení a chování; žákům zdravotně znevýhodněným
- řešit příčiny slabého prospěchu
- pomáhat žákům řešit jejich osobní a rodinné problémy
- nabízet kariérní poradenství a asistenci při volbě škol
- předcházet záškoláctví, šikaně, kouření alkoholismu atd…
- pracovat se třídami a skupinami (osobnostní a sociální výchova, zlepšení klimatu školy)

ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupců žáků, stejně jako všem učitelům školy.

TÝM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Výchovný poradce a vedoucí celého týmu Mgr. Michaela Matějková
matejkova.michaela@zssloup.net
tel. 724 307 173
středa 7:00 – 7:45
čtvrtek 10:30 – 12:30, případně dle individuální dohody

Podílí se na integraci žáků se zdravotním či jiným postižením.
Poskytuje a zprostředkovává žákům kariérové poradenství.
Zachycuje a se školním psychologem konzultuje výchovné problémy žáků.
Je v úzkém kontaktu s PPP Blansko i Boskovice.

Školní psycholog Mgr. Michaela Rašková
raskova.michaela@zssloup.net
tel. 777 036 544
středa 8:00 – 13:00, případně dle individuální dohody
čtvrtek 8:00 – 13:00, případně dle individuální dohody

Vykonává následující činnosti:
Diagnostika, depistáž
spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ;
diagnostika školní zralosti;
diagnostika při výukových nebo výchovných problémech žáků;
zjišťování sociálního klimatu třídy;
diagnostika při volbách povolání;
screening, depistáž, ankety, dotazníky ve škole;
Konzultační, poradenské a intervenční práce
péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu);
práce se žáky při jejich osobních problémech;
skupinová a komunitní práce se žáky;
aktivní účast na výjezdech školy (např. školy v přírodě);
koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.;
kariérové poradenství u žáků;
konzultace s rodiči žáků s výukovými nebo výchovnými problémy;
krizová intervence pro žáky, rodiče, pedagogický sbor;
individuální konzultace pro pedagogické pracovníky;
Metodické práce a vzdělávací činnost
participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku ZŠ;
participace na koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole;
koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými apod.;
podpora při tvorbě školního vzdělávacího programu;
pomoc při výuce předmětů Rodinná výchova, Volba povolání;
zprostředkování besed a přednášek.

Školní speciální pedagog Mgr. Michaela Sehnalová
sehnalova.michaela@zssloup.net
tel. 721 552 108
pondělí 8:00 - 13:00

Školní speciální pedagog Mgr. Jiřina Grulichová
grulichova.jirina@zssloup.net
tel. 725 035 703
pátek 8:00 – 13:00

Vykonává následující činnosti:
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků a součinnost při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Školní metodik prevence pro 1. stupeň Mgr. Monika Gregorová
gregorova.monika@zssloup.net

Školní metodik prevence pro 2. stupeň Mgr. Lenka Tallová
tallova.lenka@zssloup.net

Zodpovídají za obsah a průběh aktivit, které mají předejít šikaně, záškoláctví, kouření, alkoholismu a dalším patologickým jevům.
 
Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová