ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

NÁPLŇ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- pomáhat žákům s poruchami učení a chování; žákům zdravotně znevýhodněným
- řešit příčiny slabého prospěchu
- pomáhat žákům řešit jejich osobní a rodinné problémy
- nabízet kariérní poradenství a asistenci při volbě škol
- předcházet záškoláctví, šikaně, kouření alkoholismu atd…
- pracovat se třídami a skupinami (osobnostní a sociální výchova, zlepšení klimatu školy)

ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupců žáků, stejně jako všem učitelům školy.

TÝM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Výchovný poradce: vede celý tým. Podílí se na integraci žáků se zdravotním či jiným postižením. Poskytuje a zprostředkovává žákům kariérové poradenství. Zachycuje a se školním psychologem konzultuje výchovné problémy žáků. Je v úzkém kontaktu s PPP Blansko i Boskovice.
(Mgr. Michaela Matějková)

Školní metodici prevence: zodpovídají za obsah a průběh aktivit, které mají předejít šikaně, záškoláctví, kouření, alkoholismu a dalším patologickým jevům.
(Mgr. Monika Gregorová - I.stupeň, Mgr. Lenka Tallová - II.stupeň)

Školní speciální pedagog: (Mgr. Michaela Sehnalová; spcsloup@seznam.cz, tel. 516412423): vykonává následující činnosti:
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků a součinnost při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.
Školní psycholog (Mgr. Bohdana Muzikářová; psycholog.zssloup@seznam.cz, tel. 605 247 623): vykonává následující činnosti:
 • Diagnostika, depistáž
  spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ;
  diagnostika školní zralosti;
  diagnostika při výukových nebo výchovných problémech žáků;
  zjišťování sociálního klimatu třídy;
  diagnostika při volbách povolání;
  screening, depistáž, ankety, dotazníky ve škole.
 • Konzultační, poradenské a intervenční práce
  péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu);
  práce se žáky při jejich osobních problémech;
  skupinová a komunitní práce se žáky;
  aktivní účast na výjezdech školy (např. školy v přírodě);
  koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.;
  kariérové poradenství u žáků;
  konzultace s rodiči žáků s výukovými nebo výchovnými problémy;
  krizová intervence pro žáky, rodiče, pedagogický sbor;
  individuální konzultace pro pedagogické pracovníky.
 • Metodické práce a vzdělávací činnost
  participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku ZŠ;
  participace na koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole;
  koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými apod.;
  podpora při tvorbě školního vzdělávacího programu;
  pomoc při výuce předmětů Rodinná výchova, Volba povolání;
  zprostředkování besed a přednášek.

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová