INFORMACE O VÝUCE

PÍSEMNÉ PRÁCE – ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ 2018/2019

Zde si můžete prohlédnout grafy s výsledky písemných prací žáků od 5. do 9. ročníku z českého jazyka a matematiky. Zde se můžete podívat, jak dopadly písemky loni.

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2018 / 2019

Adam David
Cibulková Lucie
Doležel Marek
Dostál Martin
Dujka František
Fabiánek Tomáš
Foitová Adéla
Hasoňová Stanislava
Hloušek Jakub
Hloušek Ondřej
Horník Jonáš
Hradecká Julie
Hrnčířová Alena
Janeček Šimon
Jarůšek Štěpán
Kopáčková Adéla
Kouřilová Simona
Králová Lenka
Krátká Magda
Kučera Libor
Kuncová Vanesa
Lošťáková Vanessa
Maňoušek Libor
Meluzín Petr
Musil Marek
Musilová Anna
Mynařík Ondřej
Mynaříková Natálie
Nejezchlebová Kristýna
Ošlejšek Denis
Rokošová Johana
Sedláková Lucie
Skotáková Daniela
Sochorová Aneta
Svoboda Lukáš
Svoboda Richard
Šamalíková Barbora
Ševčíková Kateřina
Šimon Mikeš
Šťastný Ondřej
Štrajt Vojtěch
Včelař Adam
Vymyslická Eliška
Vyskočil Lukáš
Wenzel Viktor
Zouhar David
Zouharová Simona

INTERNETOVÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Žákovské knížky mají letos od 4. do 9. ročníku pouze elektronickou podobu; žáci 1. – 3. ročníku budou paralelně s internetovou žákovskou knížkou využívat papírové žákovské knížky. Elektronická žákovská knížka se nemůže ztratit ani zapomenout doma a je rodičům přístupná kdekoliv a kdykoliv, takže mají okamžitý přehled.
Návod a videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

MÁME RODILÉHO MLUVČÍHO

V prosinci 2014 jsme úspěšně završili snahu o získání rodilého mluvčího angličtiny. Pan Brett Hrstka začal ve škole pracovat 2. prosince. Vždy v úterý a ve čtvrtek bude asistovat vyučujícím přímo v hodinách angličtiny, informatiky, zeměpisu a výchovy k občanství. Výuka proběhne tak, že rodilý mluvčí si v rámci hodiny po domluvě s učitelem vezme na starost vybranou skupinu žáků, se kterou bude anglicky komunikovat a probírat učivo. Může však také vést hodinu samostatně; již má zkušenosti a výborné výsledky z práce na základní škole.

Musíme však upozornit, že se nemusí dostat na úplně všechny třídy, které se učí angličtinu. Mluvčí je totiž placený z mimoškolních zdrojů (z projektu EU), je zaměstnancem zadavatele projektu a pro naši školu si může vyčlenit pouze úterý a čtvrtek.

Jsme přesvědčeni, že díky spolupráci s rodilým mluvčím a kontaktům s výborně mluvícími Srby se našim žákům výrazně zlepší schopnosti komunikace v angličtině

NOVÉ PÍSMO COMENIA SCRIPT SE NÁM DAŘÍ

Od letošního školního roku se naši prvňáci učí nové školní písmo Comenia Script. Po třech měsících výuky můžeme předložit veřejnosti první výsledky:
 • Písmo je pro děti jednodušší a výuka postupuje rychleji.
 • Ušetřený čas jsme věnovali prohloubení nácviku porozumění textu, což je schopnost, ve které čeští školáci v současnosti začínají zaostávat za světem.
 • Psaní se lépe daří i žákům, kteří mají výukové obtíže.
 • Děti nejsou stresovány neúspěchem, na psaní se těší.
 • Díky zjednodušení písma žáci také lépe čtou.
 • V době, kdy se při použití klasického písma učí žáci vázat první slabiky, naše děti píší celé věty a první dopisy.
Zde se můžete podívat na ukázky z písanek první třídy.


TŘÍDA I PEDAGOG V POHODĚ

Tak jako na mnoha školách se i ve Sloupě po fázi příprav od září rozjedou třídnické hodiny.
Asi spolu budeme souhlasit, že v každé třídě dochází k mnoha událostem, které mohou silně ovlivnit jednotlivé žáky i kolektiv jako celek. Žáci i pedagogové mají, především na druhém stupni, velmi málo příležitostí se nerušeně a beze spěchu setkat, věnovat se tématům důležitým pro život kolektivu nebo řešit situace, které se ve třídě objeví. To se často odráží na kvalitě života třídy, jejích žáků i pedagogů. Zároveň žák, který se ve škole necítí dobře a bezpečně, není schopen z výukového hlediska využívat své možnosti.
Třídnická hodina je cílena především na rozvoj dobrých vztahů v kolektivu a tím současně na zvýšení výukových možností žáků. Zároveň by si měl žák ze školy odnášet nejen vědomosti, ale také dovednosti. A právě rozvoji sociálních, komunikačních a mnoha dalších dovedností jsou třídnické hodiny mimo jiné věnovány.
Velký smysl vidíme ve využití tohoto času na včasné odhalení a řešení aktuálních problémů třídy. Jsou-li potíže objeveny v počátcích, bývá jejich řešení snazší a často se také lze vyhnout závažnějším problémům. Mnohdy bylo na počátku velkých problémů jen drobné nedorozumění.
Z těchto a mnoha dalších důvodů vidíme třídnické hodiny jako velmi efektivní způsob práce s kolektivem.
A zkušenosti z jiných škol nám dávají za pravdu.


ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ

Dozor nad žáky v průběhu volných hodin před odpoledním vyučováním bude zajištěn následujícím způsobem:

Žáci 4. a 5. ročníku již nebudou mít odpolední výuku.

Žáci 2. stupně budou mít ve škole vyčleněnu místnost (třída, tělocvična, počítačová učebna atd.) a zajištěn dozor z řad pedagogů. Žák je povinen být přítomen ve vyčleněné místnosti se zajištěným dozorem.


Pokud si budete přát, aby měly děti ve volné hodině umožněn odchod ze školy, můžete jim to dovolit pouze písemnou formou. V tomto případě za ně přebíráte zodpovědnost. Návratku žáci dostanou od třídního učitele.


POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pobyt žáka 6,30 – 7,40 hodin 50 Kč měsíčně
Pobyt žáka 6,30 – 15,30 hodin 100 Kč měsíčně
Pobyt žáka 11,30 – 13,30 hodin 50 Kč měsíčně
Pobyt žáka 11,30 – 15,30 hodin 100 Kč měsíčně

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.


OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

Povinností rodiče je oznámit nepřítomnost žáka do tří dnů od započetí absence. Je-li znám důvod absence předem, je nutné požádat o omluvení žáka ještě před jejím započetím. Pokud tak neučiníte, vystavujete své dítě riziku, že bude celá jeho absence neomluvená.

Předem známou absenci v délce 1 den omluví třídní učitel, v délce více než 1 den ředitel školy. V obou případech je však třeba předem poslat písemnou žádost.

Dle školního řádu máme právo požadovat i omluvenky od lékaře. Tohoto práva budeme využívat u žáků s vyšším počtem zameškaných hodin, s pravidelně se opakujícími absencemi a při podezření na záškoláctví.
Prosíme také o to, abyste omluvenku typu „rodinné důvody“ používali pouze ve výjimečných případech – svatba, úmrtí v rodině atd.

Pokud počet neomluvených hodin u žáka překročí 10, jsme povinni toto neprodleně hlásit na oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného městského úřadu.

Již několikrát se stalo, že žáci, kteří z různých důvodů nejeli s ostatními na výlet či lyžařský kurz, považovali za samozřejmé, že v jeho průběhu zůstanou doma – většinou bez jakékoliv omluvy ve škole. I tyto absence jsou neomluvené, protože nepřítomnost žáka na těchto akcích jej nijak nezbavuje povinnosti docházet do školy.

Pozdní příchody do první hodiny se po sečtení započítávají do neomluvených hodin. Toto neplatí v případě pozdních příjezdů autobusů a dalších závažných důvodů.

Žáky z výuky můžete omlouvat:
- Osobně ve škole – u třídního učitele, ředitele, zástupkyně či sekretářky.
- Telefonicky na čísle 516 435 337.
- Zasláním emailu na adresu zs.sloup@centrum.cz.
- Na stránkách školy www.zssloup.net najdete elektronický formulář, který slouží pro omlouvání žáka.

Nezapomeňte vždy také zapsat omluvenku do žákovské knížky – ihned po návratu do školy !!!


INFORMACE PRO DEVÁŤÁKY

Zvolit si správné zaměstnání je krok, který ovlivní člověka na celý život. Žáci mohou v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky na střední školy nebo odborná učiliště.
Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží v základní škole jeden zápisový lístek.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Písemně budou žákům doručena již pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na určeném místě.
Bližší informace o přijímacím řízení poskytne rodičům i žákům výchovná poradkyně Mgr. Michaela Matějková.


POČÍTAČE VE TŘÍDÁCH JSOU DŮLEŽITÉ

Tu situaci jistě všichni dobře znáte: navečer přijdete domů po celodenní „honičce“ a váš potomek je ve svém pokoji pevně usazen na židli a oči má vytřeštěné na monitor, kde se to hemží různými nestvůrami. Za použití křiku a výhrůžek ho odeženete a než se vám uvaří voda na kávu, tak se z dětského pokoje znovu ozývá střelba provázená děsivými skřeky.

Ve školách se používají počítače úplně jinak. Na trhu je totiž mnoho firem, které vyrábějí výukové programy „šité na míru“. Jsou výborné pro běžné žáky i pro děti s poruchami učení. Jejich hlavní výhodou je, že si děti během krátké chvilky procvičí velké množství pravopisných jevů či příkladů. Nemusí přitom čekat na opravu učitelem; počítač jim okamžitě jejich práci vyhodnotí.

Od začátku letošního školního roku mají žáci prvního stupně ZŠ Sloup možnost využívat kromě nové počítačové učebny a interaktivní tabule také počítače přímo ve třídách. Jsou napojeny na školní server, takže učitelé mají přístup k několika desítkám výukových programů.

AKCE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁKY

Pro naše budoucí žáky máme připravenu celou řadu velmi pestrých aktivit. Posuďte sami:

Beseda ředitele s rodiči ve spádových mateřských školách
Den otevřených dveří v ZŠ Sloup, autobus zdarma
Metodická návštěva ředitelek mateřských škol v ZŠ
Učitelky budoucích prvních tříd navštíví děti přímo v mateřských školách
Květnová schůzka rodičů budoucích prvňáků v ZŠ Sloup
Setkání se školní psycholožkou.

DESATERO PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

POMŮCKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Internetový atlas středních škol

Zvolit si správné zaměstnání je krok, který ovlivní člověka na celý život. Pokud vás tedy trápí nerudovská otázka „kam s ním“, zajeďte do pedagogicko psychologické poradny v Blansku a nechte dítěti udělat tzv. test profesní orientace. (tel. 516417431).
Žáci mohou v prvním kole přijímaček podat tři přihlášky na střední školy nebo odborná učiliště.
Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží v základní škole jeden zápisový lístek.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.
Bližší informace o přijímacím řízení poskytne rodičům i žákům výchovná poradkyně Mgr. Michaela Matějková.


SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY - CO TO JE A JAK NA NĚ

Pokud má vaše ratolest problém se zvládnutím učiva, může to být způsobeno i tím, že má poruchu učení, zdravotní znevýhodnění anebo nějaký stupeň postižení – tedy speciální vzdělávací potřeby.
Ve většině případů se s těmito problémy umíme dobře vyrovnat. Je však důležité, abyste i vy věděli, co je třeba dělat.
 • Navštivte Školní poradenské centrum ZŠ Sloup (tel. 516412423, spcsloup@seznam.cz) a informujte se o možnostech nápravy výukových problémů.
 • Další možností je návštěva Pedagogicko - psychologické poradny v Blansku (tel.: 516417431) anebo v Boskovicích (tel.: 516454178).
 • Všichni naši učitelé na prvním stupni a učitelé jazyků na druhém stupni mají odbornou specializaci týkající se nejčastějšího problému – poruch učení. Ostatní každoročně absolvují četné vzdělávací akce na toto téma.
 • Pokud nepomůže individuální přístup, zařazování doplňovaček místo diktátů, prodloužení času na splnění úkolu a jiné možnosti, můžeme na základě vaší žádosti a doporučení poradny vypracovat pro žáka individuální vzdělávací plán. Ten dává možnost redukce (snížení objemu) učiva.
 • Individuální vzdělávací plán můžeme doplnit také např. slovním hodnocením – dítě nebude mít na vysvědčení známky ale bude hodnoceno slovně, tedy opisem.
Tento výčet je pouze malou ukázkou činnosti Školního poradenského centra ZŠ Sloup. S našimi vyškolenými odborníky můžete řešit i podezření na šikanu, záškoláctví a nejrůznější patologické jevy.


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ SLOUP

V ZŠ Sloup vyučuje podle učebních dokumentů vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT.


SRBOVÉ V ZŠ SLOUP

K moderní škole bezpochyby patří také spolupráce se zahraničním partnerem. Má pozitivní vliv na výuku angličtiny - teprve při komunikaci se zahraničními kamarády si žáci uvědomí, jak je důležitá. Užitečné je i poznávání jiných zemí, kultur, tradic a zvyklostí.
Přestože jsme se snažili navázat spolupráci se zahraniční školou už od podzimu 2006, trvalo nám celé dva roky než se to podařilo.
Srbsko nepatří do „prvoplánových“ regionů jako např. země západní Evropy; v mnohém je ale jeho školství lepší. Zatímco učitelé na základních školách v Srbsku umí výborně anglicky, s jejich rakouskými kolegy ve Vídni se nedomluvíte, protože angličtináři jsou většinou lekci před žáky. Kromě výborné angličtiny nás Srbové překvapili fotbalem, volejbalem a hráli skvěle šachy. Byli jsme rádi, že jsme je alespoň ve florbalu porazili 16:0, čímž se celkové skóre vyrovnalo.
Také nás potěšilo, že naši partneři nebrali celý pobyt jako možnost užít si dovolenou v EU. Již při jejich návštěvě nám dali dvě zajímavé nabídky – první na zapojení do společného projektu se školami ze Srbska, Portugalska a Rumunska a druhou ve formě pozvánky k návštěvě Kragujevace s našimi dětmi v dubnu 2010.


TIPY A MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ
 

SRBSKO V PROJEKTOVÉ VÝUCE

Návštěva srbských přátel nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se o této zajímavé balkánské zemi co nejvíce zajímavých informací. Předposlední týden v dubnu bude ve znamení projektové výuky s tématem Srbsko. Klasické třídy nahradí smíšené skupiny, ve kterých budou pracovat žáci od páté až do deváté třídy. Každá skupina si vybere či vylosuje téma týkající se Srbska, o kterém zjistí a předá spolužákům co nejvíce informací. Součástí projektové výuky je i prezentace a vědomostní test.


NA OLYMPIÁDU NEMUSÍTE JET DO ZAHRANIČÍ

Učitelé naší školy čím dál častěji využívají možnost srovnání metod výuky a úrovní vědomostí žáků s okolními školami. V posledních letech se tak doslova roztrhl pytel s účastí našich žáků ve vědomostních soutěžích. Svá „horká želízka“ posílají do soutěžních klání snad zástupci všech předmětů a to je moc dobře. U spousty vědomostních, sportovních i pěveckých soutěží se stala organizátorem přímo ZŠ Sloup.


ŽÁCI ZVYŠUJÍ SVOU POČÍTAČOVOU GRAMOTNOST

Již druhým rokem je ve škole v provozu nová počítačová učebna. Současně se zlepšením hardwarového a softwarového vybavení byly posíleny časové dotace informatiky, takže po úplném „naběhnutí“ výuky dle školního vzdělávacího programu ZŠ Sloup budou mít tento předmět povinný žáci pátého, šestého, osmého a devátého ročníku.

Informatiku vyučuje odborník na slovo vzatý – ing. Michal Hejč z Blanska. Za dobu jeho působení se výrazně zvýšily schopnosti našich žáků při práci s počítačem. Často se stává, že si žáci páteční výuku informatiky dobrovolně protáhnou do pozdních odpoledních hodin.

V předmětu informatika se žáci učí správě počítače, práci s Internetem a s programy balíku Windows Office. Novinkou je účast tříd 8.A, 9.A a 9.B v on-line soutěži o ceny, kterou pořádá pro žáky základních škol portál seznam. Jedná se o 2,5 měsíční vědomostní test s otázkami s navyšující se obtížností.


PROJEKTOVÁ VÝUKA V ZŠ SLOUP

Na našich webových stránkách a ve školních Občasnících vás často informujeme o tom, že se bude konat tzv. projektová výuka. Dovolte několik bližších informací.

Projektová výuka odbourává klasické vyučování známé z filmů Karla Lamače z období první republiky, kdy student u tabule drmolí „našprtané“ vědomosti, kterým většinou ani nerozumí.

Podstatou projektů je skupinová práce žáků, kteří si vyberou jeden z nabízených tématických celků ( například Španělsko, Zakarpatskou Ukrajinu anebo také alkoholismus či zneužívání drog ) o němž mají za úkol zjistit co nejvíce informací z různých zdrojů – Internetu, od učitele, z encyklopedií. V další fázi informace zpracovávají – vybírají důležitější, vyřazují nepodstatné – a vytváří tzv. projektové plakáty. Na závěr probíhá tzv. prezentace projektu – jednotlivé skupiny informují ostatní spolužáky o problematice, kterou si skupina vybrala.

Moderní projektová výuka omezuje roli učitele jako zdroje informací a nutí žáky k větší aktivitě. Pravdou ale je, že příprava kvalitního projektu je pro školu velmi náročná.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová