INFORMACE O VÝUCE

NOVÉ PÍSMO COMENIA SCRIPT SE NÁM DAŘÍ

 • Písmo je pro děti jednodušší a výuka postupuje rychleji.
 • Ušetřený čas jsme věnovali prohloubení nácviku porozumění textu, což je schopnost, ve které čeští školáci v současnosti začínají zaostávat za světem.
 • Psaní se lépe daří i žákům, kteří mají výukové obtíže.
 • Děti nejsou stresovány neúspěchem, na psaní se těší.
 • Díky zjednodušení písma žáci také lépe čtou.
 • V době, kdy se při použití klasického písma učí žáci vázat první slabiky, naše děti píší celé věty a první dopisy.
Zde se můžete podívat na ukázky z písanek první třídy.


ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ

Dozor nad žáky v průběhu volných hodin před odpoledním vyučováním bude zajištěn následujícím způsobem:

Žáci 4. a 5. ročníku již nebudou mít odpolední výuku.

Žáci 2. stupně budou mít ve škole vyčleněnu místnost (třída, tělocvična, počítačová učebna atd.) a zajištěn dozor z řad pedagogů. Žák je povinen být přítomen ve vyčleněné místnosti se zajištěným dozorem.


Pokud si budete přát, aby měly děti ve volné hodině umožněn odchod ze školy, můžete jim to dovolit pouze písemnou formou. V tomto případě za ně přebíráte zodpovědnost. Návratku žáci dostanou od třídního učitele.


POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pobyt žáka 6,30 – 7,40 hodin 60 Kč měsíčně.
Pobyt žáka 6,30 – 15,30 hodin 120 Kč měsíčně.
Pobyt žáka 11,30 – 13,30 hodin 60 Kč měsíčně.
Pobyt žáka 11,30 – 15,30 hodin 120 Kč měsíčně.
Pobyt žáka ve volné hodině 50 Kč měsíčně.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.


OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

Povinností rodiče je oznámit nepřítomnost žáka do tří dnů od započetí absence. Je-li znám důvod absence předem, je nutné požádat o omluvení žáka ještě před jejím započetím. Pokud tak neučiníte, vystavujete své dítě riziku, že bude celá jeho absence neomluvená.

Předem známou absenci v délce 1 den omluví třídní učitel, v délce více než 1 den ředitel školy. V obou případech je však třeba předem poslat písemnou žádost.

Dle školního řádu máme právo požadovat i omluvenky od lékaře. Tohoto práva budeme využívat u žáků s vyšším počtem zameškaných hodin, s pravidelně se opakujícími absencemi a při podezření na záškoláctví.
Prosíme také o to, abyste omluvenku typu „rodinné důvody“ používali pouze ve výjimečných případech – svatba, úmrtí v rodině atd.

Pokud počet neomluvených hodin u žáka překročí 10, jsme povinni toto neprodleně hlásit na oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného městského úřadu.

Již několikrát se stalo, že žáci, kteří z různých důvodů nejeli s ostatními na výlet či lyžařský kurz, považovali za samozřejmé, že v jeho průběhu zůstanou doma – většinou bez jakékoliv omluvy ve škole. I tyto absence jsou neomluvené, protože nepřítomnost žáka na těchto akcích jej nijak nezbavuje povinnosti docházet do školy.

Pozdní příchody do první hodiny se po sečtení započítávají do neomluvených hodin. Toto neplatí v případě pozdních příjezdů autobusů a dalších závažných důvodů.

Žáky z výuky můžete omlouvat:
- prostřednictvím DM Software,
- osobně ve škole – u třídního učitele, ředitele, zástupkyně či sekretářky,
- telefonicky na čísle 516 435 337.
- zasláním emailu na adresu zs.sloup@centrum.cz.

Nezapomeňte vždy také zapsat omluvenku do žákovské knížky – ihned po návratu do školy !!!


INFORMACE PRO DEVÁŤÁKY

Internetový atlas středních škol

Zvolit si správné zaměstnání je krok, který ovlivní člověka na celý život. Žáci mohou v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky na střední školy nebo odborná učiliště.
Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží v základní škole jeden zápisový lístek.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Písemně budou žákům doručena již pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na určeném místě.
Bližší informace o přijímacím řízení poskytne rodičům i žákům výchovná poradkyně Mgr. Michaela Matějková.


AKCE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁKY

Pro naše budoucí žáky máme připravenu celou řadu velmi pestrých aktivit. Posuďte sami:

Beseda ředitele s rodiči ve spádových mateřských školách
Den otevřených dveří v ZŠ Sloup, autobus zdarma
Metodická návštěva ředitelek mateřských škol v ZŠ
Učitelky budoucích prvních tříd navštíví děti přímo v mateřských školách
Květnová schůzka rodičů budoucích prvňáků v ZŠ Sloup
Setkání se školní psycholožkou.

DESATERO PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

POMŮCKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY


SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY - CO TO JE A JAK NA NĚ

Pokud má vaše ratolest problém se zvládnutím učiva, může to být způsobeno i tím, že má poruchu učení, zdravotní znevýhodnění anebo nějaký stupeň postižení – tedy speciální vzdělávací potřeby.
Ve většině případů se s těmito problémy umíme dobře vyrovnat. Je však důležité, abyste i vy věděli, co je třeba dělat.
 • Navštivte Školní poradenské centrum ZŠ Sloup (tel. 516412423, spcsloup@seznam.cz) a informujte se o možnostech nápravy výukových problémů.
 • Další možností je návštěva Pedagogicko - psychologické poradny v Blansku (tel.: 516417431) anebo v Boskovicích (tel.: 516454178).
 • Všichni naši učitelé na prvním stupni a učitelé jazyků na druhém stupni mají odbornou specializaci týkající se nejčastějšího problému – poruch učení. Ostatní každoročně absolvují četné vzdělávací akce na toto téma.
 • Pokud nepomůže individuální přístup, zařazování doplňovaček místo diktátů, prodloužení času na splnění úkolu a jiné možnosti, můžeme na základě vaší žádosti a doporučení poradny vypracovat pro žáka individuální vzdělávací plán. Ten dává možnost redukce (snížení objemu) učiva.
 • Individuální vzdělávací plán můžeme doplnit také např. slovním hodnocením – dítě nebude mít na vysvědčení známky ale bude hodnoceno slovně, tedy opisem.
Tento výčet je pouze malou ukázkou činnosti Školního poradenského centra ZŠ Sloup. S našimi vyškolenými odborníky můžete řešit i podezření na šikanu, záškoláctví a nejrůznější patologické jevy.


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ SLOUP

V ZŠ Sloup vyučuje podle učebních dokumentů vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT.


PROJEKTOVÁ VÝUKA V ZŠ SLOUP

Na našich webových stránkách a ve školních Občasnících vás často informujeme o tom, že se bude konat tzv. projektová výuka. Dovolte několik bližších informací.

Projektová výuka odbourává klasické vyučování známé z filmů Karla Lamače z období první republiky, kdy student u tabule drmolí „našprtané“ vědomosti, kterým většinou ani nerozumí.

Podstatou projektů je skupinová práce žáků, kteří si vyberou jeden z nabízených tématických celků ( například Španělsko, Zakarpatskou Ukrajinu anebo také alkoholismus či zneužívání drog ) o němž mají za úkol zjistit co nejvíce informací z různých zdrojů – Internetu, od učitele, z encyklopedií. V další fázi informace zpracovávají – vybírají důležitější, vyřazují nepodstatné – a vytváří tzv. projektové plakáty. Na závěr probíhá tzv. prezentace projektu – jednotlivé skupiny informují ostatní spolužáky o problematice, kterou si skupina vybrala.

Moderní projektová výuka omezuje roli učitele jako zdroje informací a nutí žáky k větší aktivitě. Pravdou ale je, že příprava kvalitního projektu je pro školu velmi náročná.


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová