PROVOZ ŠKOLY - RŮZNÉ

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pobyt žáka 6,30 – 7,40 hodin 60 Kč měsíčně.
Pobyt žáka 6,30 – 15,30 hodin 120 Kč měsíčně.
Pobyt žáka 11,30 – 13,30 hodin 60 Kč měsíčně.
Pobyt žáka 11,30 – 15,30 hodin 120 Kč měsíčně.
Pobyt žáka ve volné hodině 50 Kč měsíčně.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.


ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR STRAVY

Strávníci si mohou vybrat ze dvou jídel. Jídelníček najdete ve škole a na www.zssloup.net.

Výběr stravy provádějte vždy do 12.hodiny předchozího pracovního dne.
- čipem na terminálu v jídelně
- osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
- telefonicky u vedoucí stravování – na čísle 516 435 381
- telefonicky nebo SMS - na mobilu 721 711 338
- zasláním mailu na adresu jidelnasloup@seznam.cz

Odhlašování z obědů:
- čipem na terminálu v jídelně
- osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
nejpozději do 7,00 hodin
- telefonicky u vedoucí stravování – na čísle 516 435 381 – do 7,00 hodin
- telefonicky nebo SMS - na mobilu 721 711 338 – do 7,00 hodin
- zasláním mailu na adresu jidelnasloup@seznam.cz – do 7,00 hodin

V případě nemoci má žák právo na odběr obědu za dotovanou cenu (je účtována pouze cena potravin) jen v první den nepřítomnosti. Neodhlášený oběd propadá. Pokud tedy zapomenete žáka včas odhlásit, můžeme od druhého dne nepřítomnosti účtovat také mzdové a režijní náklady stravy, takže celková cena oběda dosáhne plné výše.
Nezapomeňte zkontrolovat, má-li dítě v pořádku čip. Pokud jej zapomene anebo ztratí, musí se k vedoucí stravování dostavit pro náhradní stravenku. Může také dojít k tomu, že bude oběd vydán později.
Také v letošním roce mají zájemci z řad veřejnosti možnost zakoupit si chutné a zdravé obědy ze školní jídelny. Bližší informace podá vedoucí stravování Jitka Ondroušková na čísle 516 435 381
nebo na mobilu 721 711 338.

JAK OMLUVIT ŽÁKA PŘED RODINNOU DOVOLENOU

Mnoho rodin plánuje dovolenou nikoliv na červenec či srpen, ale na období, kdy probíhá školní vyučování. Pokud se jedná o absenci delší než jeden den, je třeba o uvolnění písemnou formou požádat ředitele školy. Abychom rodičům ušetřili cestu do školy, umístili jsme na webové stránky www.zssloup.net do odkazu Formuláře omluvenku žáka před rodinnou dovolenou, kterou stačí stáhnout, vyplnit a po dítěti poslat řediteli. Vše je tím vyřízeno a vy se můžete těšit na moře či hory.

CO JE TO ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Každý rodič by si přál, aby jeho ratolest ve škole patřila k těm bezproblémovým, nosila samé jedničky a pochvaly. Skutečnost se ale podobá spíš pořekadlu „Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje“. Dětí, které trpí vývojovou poruchou učení, hyperaktivitou nebo zdravotním omezením, je ve školách stále víc a víc.

Pokud se má těmto žákům dostat kvalitní péče, je třeba, aby ji poskytovali odborníci. Naše škola se může pochlubit tím, že je má.

Ve školním poradenském pracovišti ZŠ Sloup pracují zaměstnanci, kteří vystudovali kromě pedagogických fakult také kariérové poradenství, speciální pedagogiku a prevenci sociálně patologických jevů.

Náplň činnosti pracoviště:
- pomáhat žákům s poruchami učení a chování; žákům zdravotně znevýhodněným
- řešit příčiny slabého prospěchu
- pomáhat žákům řešit jejich osobní a rodinné problémy
- nabízet kariérní poradenství a asistenci při volbě škol
- předcházet záškoláctví, šikaně, kouření alkoholismu atd…
- pracovat se třídami a skupinami (osobnostní a sociální výchova, zlepšení klimatu školy)

ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupců žáků, stejně jako všem učitelům školy.

OHLÉDNUTÍ ZA "LYŽÁKEM"

První lednový týden jezdí žáci 7. ročníku na tradiční lyžařský výcvikový kurz do Karlova. Přestože jsou v okolních školách v módě spíše Alpy, my se snažíme zpřístupnit možnost zalyžovat si co největšímu počtu žáků.

Na lyžařském výcvikovém kurzu mají naši žáci kompletní servis a kvalifikovanou péči. Všichni učitelé, kteří jezdí jako instruktoři, jsou držiteli instruktorského průkazu; Mgr. Pavel Nečas je navíc kvalifikován pro výuku snowboardingu. U většiny „lyžáků“ také není samozřejmé, že mají žáci zajištěnu kvalifikovanou lékařskou péči přímo dětským lékařem.

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH

Ministerstvo školství vydalo pokyn, který se týká boje proti kouření, alkoholismu a zneužívání drog žáky základních škol. Vy, kteří si jej nebudete číst celý a máte dítě ve školním věku, věnujte pozornost alespoň našemu krátkému přehledu:
  • Ve školách ale i na akcích školy platí zákaz užívání návykových látek – cigaret, alkoholu a omamných látek. Je také přísně zakázáno nosit tyto látky do školy nebo na akce pořádané školou.
  • Pokud má škola důvodné podezření na intoxikaci žáka alkoholem či omamnou a psychotropní látkou (OPL), je oprávněna u něj provést orientační dechovou zkoušku či orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin). Jedinou podmínkou je v obou případech souhlas rodičů. Návratka je k dispozici zde.
  • Pokud je žák ve škole přistižen při konzumaci alkoholu či cigaret, je třeba mu v další konzumaci okamžitě zabránit, návykovou látku mu odebrat, informovat rodiče a o události sepsat záznam. Pokud se událost opakuje, je škola povinna informovat orgán sociálně právní ochrany dítěte.
  • Jestliže je žák přistižen při užívání, přechovávání či distribuci omamných látek, je škola navíc povinna vždy tuto skutečnost oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí a policii. Škola je také do příjezdu policie izoluje žáka od ostatních.
  • Kdo navádí osoby mladší 18 let k užívání návykových látek, dopouští se přestupku či trestného činu.

ŠKOLNÍ OBČASNÍK

Školní občasník informuje žáky, rodiče i širokou veřejnost o naší vzdělávací nabídce, kroužcích, důležitých událostech a přináší články a reportáže z již uskutečněných akcí. Vychází čtyřikrát až šestkrát v průběhu školního roku.

Pokud ve Školním občasníku postrádáte některé údaje nebo chcete-li ve školním občasníku uveřejnit svůj článek či příspěvek, napište nám na naši adresu zs.sloup@centrum.cz.
Uveřejňujeme pouze podepsané příspěvky.

Školní občasníky, které už vyšly, si můžete prohlédnout zde.


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová